blog
Hotarari / Decizii 2014
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013.
22-01-2014 201 Descarca
2 Hot. nr. 2
Aprobarea bugetului local pe anul 2014.
06-02-2014 187 Descarca
3 Hot. nr. 3
Atribuire denumirii « Alexandru Horezeanu », Căminului cultural Romanii de Sus, sat Romanii de Sus, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
06-02-2014 277 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a unei construcţii P+M situată în oraşul Horezu, str.Parcului nr.1, judeţul Vâlcea.
06-02-2014 199 Descarca
5 Hot. nr. 5
Promovarea unei acţiuni la Tribunalul Vâlcea privind anularea Hotărârii Consiliului local Horezu nr.27/16.05.2013
06-02-2014 275 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999
06-02-2014 203 Descarca
7 Hot. nr. 7
Modificarea listei bunurilor proprietate publică şi privată aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionate prin contractul de delegare, către S.C.APAVIL S.A. Rm.Vâlcea, aprobate prin H.C.L.Horezu nr.15/28.02.2011.
06-02-2014 210 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobarea Planului de lucrări şi devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2014, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza L
06-02-2014 189 Descarca
9 Anexa la Hot. nr. 8
Plan de lucrari propus a fi executat in anul 2014 in orasul Horezu
06-02-2014 3713 Descarca
10 Hot. nr. 9
Stabilirea amplasamentului pentru statuia lui Constantin Brâncoveanu în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
06-02-2014 273 Descarca
11 Hot. nr. 10
Aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mp din clădirea situată pe str.Independenţei nr.2, oraşul Horezu, Serviciului public judeţean pentru protecţia plantelor Vâlcea.
06-02-2014 192 Descarca
12 Hot. nr. 11
Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Horezu nr.71/08.11.2011 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”
06-02-2014 354 Descarca
13 Hot. nr. 12
Aprobarea înfiinţării unui post de mediator sanitar în cadrul Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Horezu, instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Horezu.
06-02-2014 351 Descarca
14 Hot. nr. 13
Alegerea preşedintelui de şedinţă
07-04-2014 188 Descarca
15 Hot. nr. 14
Aprobarea retelei scolare din orasul Horezu pentru anul scolar 2014-2015
08-04-2014 333 Descarca
16 Anexa la Hot. nr. 14 08-04-2014 602 Descarca
17 Hot. nr. 15 08-04-2014 387 Descarca
18 Hot. nr. 16
Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Horezu pe anul 2013
08-04-2014 404 Descarca
19 Hot. nr. 17
Aprobarea execuţiei bugetului oraşului Horezu la data de 31.12.2013
07-04-2014 262 Descarca
20 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 17 08-04-2014 3730 Descarca
21 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 17 08-04-2014 3032 Descarca
22 Hot. nr. 18
Aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor in suprafata de 815,06 ha
04-04-2014 319 Descarca
23 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 18
STUDIU DE OPORTUNITATE
04-04-2014 470 Descarca
24 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 18
CAIET DE SARCINI
04-04-2014 1817 Descarca
25 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 18
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
04-04-2014 794 Descarca
26 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 18
REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITATIE
04-04-2014 1104 Descarca
27 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 18
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PASUNATULUI PE RAZA ORASULUI HOREZU
04-04-2014 731 Descarca
28 Hot. nr. 19 08-04-2014 441 Descarca
29 Hot. nr. 20
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea
08-04-2014 275 Descarca
30 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 20
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI HOREZU
08-04-2014 1132 Descarca
31 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 20
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI HOREZU
08-04-2014 1132 Descarca
32 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 20
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI HOREZU
08-04-2014 1132 Descarca
33 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 20
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în oraşul Horezu
08-04-2014 166 Descarca
34 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 20
A T R I B U Ţ I I L E AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN P.A.A.R.
08-04-2014 270 Descarca
35 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 20
COMPONENŢA NOMINALA A structurilor cu atribuţii in domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă
08-04-2014 234 Descarca
36 Anexa nr. BIS la Hot. nr. 20
Riscuri potentiale in localitatile vecine care pot afecta zona de competenta a localitatii Horezu
08-04-2014 112 Descarca
37 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 20
COMPONENŢA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HOREZU
08-04-2014 202 Descarca
38 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 20
TABEL CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
08-04-2014 223 Descarca
39 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 20
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice si de alarmare a populatiei in cazul evacuarii
08-04-2014 83 Descarca
40 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 20
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE–AVERTIZARE A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE SI DE ALARMARE A POPULAŢIEI IN CAZ DE EVACUARE
08-04-2014 140 Descarca
41 Anexa nr. 9 la Hot. nr. 20
Tabelul cu obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren, de pe raza localitatii Horezu
08-04-2014 153 Descarca
42 Anexa nr. 10 la Hot. nr. 20
PROCEDURI DE INTERVENTIE GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC ÎN SITUAŢII DE DEZASTRE
08-04-2014 182 Descarca
43 Anexa nr. 11 la Hot. nr. 20
SISTEMUL INFORMAŢIONAL DECIZIONAL ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL ORAŞULUI HOREZU
08-04-2014 132 Descarca
44 Anexa nr. 12 la Hot. nr. 20
Locuri/spatii de evacuare in caz de urgenta
08-04-2014 201 Descarca
45 Anexa nr. 13 la Hot. nr. 20
PLANIFICAREA EXERCITIILOR/APLICATIILOR CONFORM REGLEMENTARILOR
08-04-2014 63 Descarca
46 Anexa nr. 14 la Hot. nr. 20
RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE SI ANALIZA CATRE PREFECT
08-04-2014 144 Descarca
47 Anexa nr. 15 la Hot. nr. 20
PROTOCOALE DE COLABORARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA
08-04-2014 87 Descarca
48 Anexa nr. 16 la Hot. nr. 20
SITUATIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APARARE EXISTENTE
08-04-2014 134 Descarca
49 Anexa nr. 17 la Hot. nr. 20
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
08-04-2014 189 Descarca
50 Anexa nr. 18 la Hot. nr. 20
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
08-04-2014 256 Descarca
51 Hot. nr. 21
Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a Oraşului Horezu pe perioada 2014-2020
08-04-2014 280 Descarca
52 Hot. nr. 22
Rectificarea bugetului local pe anul 2014
15-05-2014 438 Descarca
53 Hot. nr. 23
Aprobarea executiei bugetului orasului Horezu la data de 31.03.2014
15-05-2014 306 Descarca
54 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 23
Contul de cheltuieli
15-05-2014 2244 Descarca
55 Anexa nr.21 la Hot. nr. 23
Contul de venituri
15-05-2014 3805 Descarca
56 Hot. nr. 24
Aprobarea prelungirii "Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Horezu
15-05-2014 334 Descarca
57 Hot. nr. 25
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului local Horezu
12-06-2014 625 Descarca
58 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 25
Organigrama
15-05-2014 269 Descarca
59 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 25
Stat de functii
15-05-2014 1158 Descarca
60 Hot. nr. 26
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Horezu
15-05-2014 335 Descarca
61 Hot. nr. 27
Aprobare decontare cheltuieli transport Gradinita Horezu si Liceul Constantin Brancoveanu Horezu
15-05-2014 367 Descarca
62 Hot. nr. 28
Aprobarea accesarii la Programul "Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea privata"
15-05-2014 486 Descarca
63 Hot. nr. 29
Alegerea presedintelui de sedinta
15-05-2014 285 Descarca
64 Hot. nr. 30
Rectificarea bugetului local pe anul 2014.
15-07-2014 247 Descarca
65 Anexa la Hot. nr. 30 15-07-2014 1754 Descarca
66 Hot. nr. 31 17-07-2014 239 Descarca
67 Anexa la Hot. nr. 31 17-07-2014 2742 Descarca
68 Hot. nr. 32
Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna martie 2014, la şi de la locul de muncă cadrelor didactice de la Liceul «Constantin Brâncoveanu» Horezu şi Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”Horezu, care nu au locuinţă corespunzăt
17-07-2014 241 Descarca
69 Hot. nr. 33
Desemnarea reprezentantilor Consiliului local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii
17-07-2014 243 Descarca
70 Hot. nr. 34
Clasificarea unui drum de interes local.
17-07-2014 240 Descarca
71 Hot. nr. 35
Aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii”Reabilitare Drumul Lutului:Strada Buzeşti şi strada Bălăneşti-Dealul Ulmului, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”.
17-07-2014 241 Descarca
72 Hot. nr. 36
Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
17-07-2014 204 Descarca
73 Hot. nr. 37
Mandatarea reprezentantului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea să aprobe, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’APA VÂLCEA’’, modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare
17-07-2014 309 Descarca
74 Hot. nr. 38
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C.HOREZU PRIM S.R.L.
12-08-2014 303 Descarca
75 Hot. nr. 39
Revocarea Hotărârii Consiliului Local Horezu nr.34/2014 privind clasificarea unui drum de interes local.
12-08-2014 302 Descarca
76 Hot. nr. 40
Clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale.
12-08-2014 304 Descarca
77 Hot. nr. 41
Aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
12-08-2014 234 Descarca
78 Hot. nr. 42
Transformarea a trei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Horezu, ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si modi
12-08-2014 294 Descarca
79 Hot. nr. 43
Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Horezu, doamnei profesor doctor Mihăescu Corina Mirela, cercetător ştiinţific I la Institutul Naţional al Patrimoniului.
12-08-2014 306 Descarca
80 Hot. nr. 44
Alegerea preşedintelui de şedinţă
22-09-2014 145 Descarca
81 Hot. nr. 45
Rectificarea bugetului local pe anul 2014.
22-09-2014 296 Descarca
82 Anexa la Hot. nr. 45
Bugetul local pe anul 2014 si estimat pentru anii 2015-2017
22-09-2014 3271 Descarca
83 Hot. nr. 46
Aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Horezu la data de 30.06.2014
22-09-2014 253 Descarca
84 Hot. nr. 47
Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Horezu nr.11/03.02.2014
22-09-2014 350 Descarca
85 Hot. nr. 48
Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Interveţii pentru obiectivul “Pod beton armat peste valea Bistricioarei, în localitatea Horezu, judeţul Vâlcea”
22-09-2014 268 Descarca
86 Hot. nr. 49
Rectificarea bugetului local pe anul 2014.
26-09-2014 252 Descarca
87 Anexa la Hot. nr. 49
Bugetul local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
26-09-2014 3368 Descarca
88 Hot. nr. 50
Aprobarea modificarii art. 1 al Hot. Consiliului Local al Orasului Horezu nr. 47/05.09.2014
26-09-2014 391 Descarca
89 Hot. nr. 51
Rectificarea bugetului local pe anul 2014
10-11-2014 215 Descarca
90 Anexa la Hot. nr. 51
Rectificare de buget
10-11-2014 3183 Descarca
91 Hot. nr. 52
Dezbaterea unui imobil-teren
10-11-2014 482 Descarca
92 Hot. nr. 53
Desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al orasului Horezu in Consiliile de Administratie ale unitatilor preuniversitare de stat din orasul Horezu
10-11-2014 543 Descarca
93 Hot. nr. 54
Aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome si constituirea Grupului de lucru local
10-11-2014 1313 Descarca
94 Hot. nr. 55
Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Horezu si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
10-11-2014 1314 Descarca
95 Hot. nr. 56
Optiunea politica a domnului consilier local Ciuca Gheorghe
10-11-2014 255 Descarca
96 Hot. nr. 57
Rectificare de buget
16-12-2014 69 Descarca
97 Anexa la Hot. nr. 57
Rectificare de buget
16-12-2014 472 Descarca
98 Hot. nr. 58
Aprobare schimb terenuri între orașul Horezu și SC MEGAINVEST ÎNCĂLȚĂMINTE SRL Rm.Vâlcea
09-12-2014 695 Descarca
99 Hot. nr. 59
Aprobarea executiei bugetului local al orasului Horezu la data de 30.09.2014
09-12-2014 328 Descarca
100 Hot. nr. 60
Alegere presedinte de sedinta
09-12-2014 301 Descarca
101 Hot. nr. 61
Rectificare de buget
16-12-2014 94 Descarca
102 Anexa la Hot. nr. 61
Rectificare de buget
16-12-2014 489 Descarca
103 Hot. nr. 62 21-01-2015 1533 Descarca
104 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 62 21-01-2015 492 Descarca
105 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 62 21-01-2015 966 Descarca
106 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 62 21-01-2015 797 Descarca
107 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 62 21-01-2015 439 Descarca
108 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 62 21-01-2015 880 Descarca
109 Anexa nr. 5-1 la Hot. nr. 62 21-01-2015 280 Descarca
110 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 62 21-01-2015 393 Descarca
111 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 62 21-01-2015 113 Descarca
112 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 62 21-01-2015 586 Descarca
113 Hot. nr. 63 21-01-2015 418 Descarca
114 Hot. nr. 64 21-01-2015 178 Descarca
115 Anexa la Hot. nr. 64 21-01-2015 1582 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.