blog
Hotarari / Decizii 2012
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Constituirea comisiei de validare.
01-10-2012 104 Descarca
2 Hot. nr. 2
Validarea consilierilor locali.
01-10-2012 125 Descarca
3 Hot. nr. 3
Constituirea consiliului local.
01-10-2012 125 Descarca
4 Hot. nr. 4
Alegerea preşedintelui de şedinţă.
01-10-2012 113 Descarca
5 Hot. nr. 5
Alegerea viceprimarului.
01-10-2012 94 Descarca
6 Hot. nr. 6
Stabilirea comisiilor de specialitate.
01-10-2012 120 Descarca
7 Hot. nr. 7
Adoptare program.
01-10-2012 113 Descarca
8 Hot. nr. 8
Numirea responsabilului legal şi tehnic pentru investiţia SAPARD „Reabilitarea drumului forestier Romani de Sus-Lunga, or.Horezu,jud.Vâlcea”.
01-10-2012 167 Descarca
9 Hot. nr. 9
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999.
01-10-2012 177 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobarea contractării unui audit financiar la Primăria oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
01-10-2012 176 Descarca
11 Hot. nr. 11
Desemnarea reprezentantului orasului Horezu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C APAVIL S.A. Valcea.
01-10-2012 177 Descarca
12 Hot. nr. 12
Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 32/19.05.2009.
01-10-2012 167 Descarca
13 Hot. nr. 13
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Horezu în Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de preuniversitar de stat din oraşul Horezu.
01-10-2012 149 Descarca
14 Hot. nr. 14
Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Horezu in Consiliul de Administratie al Spitalului orăşenesc Horezu.
01-10-2012 145 Descarca
15 Hot. nr. 15
Aprobarea cererii de trecere din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Horezu a unor bunuri.
01-10-2012 174 Descarca
16 Hot. nr. 16
Dezmembrarea unui imobil-teren.
01-10-2012 295 Descarca
17 Hot. nr. 17
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999.
01-10-2012 158 Descarca
18 Hot. nr. 18
Stabilire măsuri pentru expunerea şi evidenţierea ceramicii de Horezu în cadrul magazinelor specifice comerţului cu ceramică de la intrarea în oraşul Horezu.
01-10-2012 294 Descarca
19 Hot. nr. 19
Aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999.
01-10-2012 156 Descarca
20 Hot. nr. 20
Aprobarea lansarii unei emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital în valoare de 900000 lei, cu maturitate de 3 ani pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local, cu finanţare externă, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
01-10-2012 164 Descarca
21 Hot. nr. 21
Aprobarea acordului de principiu în vederea efecturării măsurătorilor de vânt şi a studiului de impact asupra mediului înconjurător, în vederea dezvoltării unui parc eolian pe suprafeţe ale unor păşuni alpine.
01-10-2012 158 Descarca
22 Hot. nr. 22
Aprobarea organigramei şi a statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului local Horezu.
01-10-2012 312 Descarca
23 Hot. nr. 23
Reconfirmarea aderării oraşului Horezu la Asociaţia Oraşelor din România.
01-10-2012 154 Descarca
24 Hot. nr. 24
Împuternicirea domnului Popescu Iulian, muncitor calificat la compartimentul păşuni din cadrul Primăriei oraşului Horezu, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr.214/2011.
01-10-2012 153 Descarca
25 Hot. nr. 25
Aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din oraşul Horezu, jud.Vâlcea şi numirea comisiei de evaluare.
01-10-2012 160 Descarca
26 Anexa nr.1 la Hot. nr. 25
Studiu de oportunitate
01-10-2012 1236 Descarca
27 Anexa nr.2 la Hot. nr. 25 01-10-2012 1430 Descarca
28 Anexa nr.3 la Hot. nr. 25 01-10-2012 1290 Descarca
29 Hot. nr. 26
Alegerea preşedintelui de şedinţă.
01-10-2012 144 Descarca
30 Hot. nr. 27
Constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Iliescu Sorin, ca urmare a demisiei.
01-10-2012 153 Descarca
31 Hot. nr. 28
Validarea mandatului de consilier local al domnului Puieţu Iulian.
01-10-2012 306 Descarca
32 Hot. nr. 29
Modificarea Hotărârii nr.2/07.01.2010 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu”.
01-10-2012 237 Descarca
33 Hot. nr. 30
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Horezu, judeţul Vâlcea.
01-10-2012 195 Descarca
34 Hot. nr. 31
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare termică bloc O.4, Horezu, judeţul Vâlcea”şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
01-10-2012 154 Descarca
35 Hot. nr. 32
Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
01-10-2012 155 Descarca
36 Hot. nr. 33
Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2012.
01-10-2012 153 Descarca
37 Hot. nr. 34
Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 9800,15 mp situat în str.Stadionului, punctul „Fabrica de stofe de mobilă”, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea şi a documentaţiei pentru concesionare.
02-10-2012 386 Descarca
38 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 34
STUDIU DE OPORTUNITATE
03-10-2012 113 Descarca
39 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 34
CAIET DE SARCINI
03-10-2012 103 Descarca
40 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 34
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
03-10-2012 186 Descarca
41 Hot. nr. 35
Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
07-11-2012 153 Descarca
42 Hot. nr. 36
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul “Reabilitare DRUMUL LUTULUI: Strada Buzeşti, Strada Bălăneşti-Dealul Ulmului, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”.
07-11-2012 316 Descarca
43 Hot. nr. 37
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc O.3, Horezu, judeţul Vâlcea”şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
07-11-2012 154 Descarca
44 Hot. nr. 38
Aprobarea demersurilor necesare listării pe o piaţă reglementată a emisiunii publice de obligaţiuni municipale Horezu.
07-11-2012 154 Descarca
45 Hot. nr. 39
Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
23-11-2012 183 Descarca
46 Hot. nr. 40
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare termică bloc TCMM, Horezu, judeţul Vâlcea”şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
23-11-2012 153 Descarca
47 Anexa la Hot. nr. 40
Deviz general
18-12-2012 257 Descarca
48 Hot. nr. 41
Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
18-12-2012 153 Descarca
49 Hot. nr. 42
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2013.
18-12-2012 258 Descarca
50 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 42
TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
18-12-2012 88 Descarca
51 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 42
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
18-12-2012 218 Descarca
52 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 42
CAPITOLUL IV –IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT
18-12-2012 244 Descarca
53 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 42
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
18-12-2012 123 Descarca
54 Anexa nr. 5.1 la Hot. nr. 42
CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE
18-12-2012 165 Descarca
55 Anexa nr. 5.2 la Hot. nr. 42
Tarife pentru serviciile prestate de Politia Locala si valoarea despagubirilor pentru distrugeri si sanctiuni contraventionale instituite de Consiliul Local al Orasului Horezu
18-12-2012 1818 Descarca
56 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 42
ÎNCADRAREA TERENURILOR PE ZONE DIN INTRAVILANUL /EXTRAVILANUL ORASULUI HOREZU SI SATELOR APARTINATOARE ORASULUI
18-12-2012 107 Descarca
57 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 42
CUANTUMUL CHIRIILOR PE RAZA ORASULUI HOREZU LA SPATII COMERCIALE, TERENURI SI GARAJE, PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI HOREZU, PE STRAZI, INCEPAND CU DATA DE 01.01.2013
18-12-2012 75 Descarca
58 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 42
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare.
18-12-2012 4087 Descarca
59 Hot. nr. 43
Modificarea H.C.L.nr.68/07.12.2007 privind asocierea Oraşului Horezu,cu Judeţul Vâlcea, precum şi cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea şi stabilirea op reg
19-12-2012 161 Descarca
60 Hot. nr. 44
Mandatarea reprezentantului oraşului Horezu în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « APA Vâlcea » să aprobe modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei şi să semneze aceste acte.
19-12-2012 162 Descarca
61 Hot. nr. 45
Aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome şi constituirea Grupului de lucru local.
19-12-2012 155 Descarca
62 Anexa la Hot. nr. 45
PLANUL LOCAL DE ACTIUNE privind incluziunea minoritatii rome
19-12-2012 177 Descarca
63 Hot. nr. 46
Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
22-01-2013 148 Descarca
64 Hot. nr. 47
Alegerea preşedintelui de şedinţă.
22-01-2013 142 Descarca
65 Hot. nr. 48
Aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la serviciile de canalizare, mandatarea reprezentantului în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea,
22-01-2013 160 Descarca
66 Hot. nr. 49
Aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului local Horezu nr.32/1999.
22-01-2013 152 Descarca
67 Hot. nr. 50
Modificarea şi completarea listei bunurilor proprietate publică aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionate prin contractul de delegare, către S.C.APAVIL S.A. Rm.Vâlcea, aprobate prin art.3 al H.C.L.Horezu nr.15/28.02.2011.
22-01-2013 156 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.