blog
Hotarari / Decizii 2011
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Reorganizarea Poliţiei comunitare a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
20-01-2011 334 Descarca
2 Hot. nr. 31
Modificarea contractului de concesiune nr.17458/29.11.2007, completat cu actul adiţional nr.746/15.01.2009 încheiat între oraşul Horezu şi SC DOVER SRL Horezu.
23-02-2012 208 Descarca
3 Hot. nr. 2
Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica Horezu.
20-01-2011 332 Descarca
4 Hot. nr. 3
Aprobarea destinaţiei sumei de 442932,51 lei din împrumutul de 1300000 lei rămasă nefolosită conform destinaţiei stabilite prin Hotărârea nr.48/29.07.2010, pentru investiţia „Lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe O.6, R.1, R.2, O.2, G ş
25-01-2011 341 Descarca
5 Hot. nr. 4
Alegerea presedintelui de sedinta.
21-01-2011 270 Descarca
6 Hot. nr. 5
Aprobarea funcţionării autogării proprietatea S.C.TRANSMONTANA S.A.Horezu.
25-01-2011 334 Descarca
7 Hot. nr. 6
Aprobarea funcţionării autogării proprietatea S.C.SIVA TRANS S.R.L..Horezu.
25-01-2011 335 Descarca
8 Hot. nr. 7
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
10-02-2011 335 Descarca
9 Hot. nr. 8
Modificarea Hotărârii nr.95/29.12.2009 privind darea in folosinta gratuită a unui teren în suprafaţă de 320 mp pentru înfiinţarea„Centrului de zi pentru copii Sălişte”, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
10-02-2011 346 Descarca
10 Hot. nr. 9
Modificarea şi completarea H.C.L.Horezu nr.96/29.12.2009 privitoare la Înfiintarea ,,Centrului de zi pentru copii Săliste”, oraşul Horezu, jud. Vâlcea.
10-02-2011 365 Descarca
11 Hot. nr. 10
Aprobarea bugetului local pe anul 2011.
15-02-2011 252 Descarca
12 Hot. nr. 11
Aprobarea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri şi situaţiile pentru acordarea ajutoarelor de urgentă.
15-02-2011 185 Descarca
13 Hot. nr. 12
Aprobarea Planului de lucrări, devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2011, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Leg
15-02-2011 178 Descarca
14 Hot. nr. 13
Modificarea contractului de concesiune nr.338/12.01.2005 încheiat între oraşul Horezu şi SC EUROFARMA SRL Horezu.
15-02-2011 343 Descarca
15 Hot. nr. 14
Aprobarea încetării începând cu data de 01.03.2011 a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, către S.C.APAHOR SRL Horezu, judeţul Vâlcea.
10-03-2011 337 Descarca
16 Hot. nr. 15
Aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, către S.C.APAVIL S.A.Rm.Vâlcea, judeţul Vâlcea.
10-02-2011 338 Descarca
17 Hot. nr. 16
Aprobarea caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al orasului Horezu, judetul Vâlcea.
10-03-2011 334 Descarca
18 Hot. nr. 17
Numirea administratorului la S.C.APAHOR S.R.L.Horezu, judeţul Vâlcea
04-03-2011 335 Descarca
19 Hot. nr. 18
Aprobarea zonelor unitare de încălzire pentru oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
20-03-2011 340 Descarca
20 Hot. nr. 19
Aprobarea actualizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea”
15-03-2011 345 Descarca
21 Hot. nr. 20
Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii:”Înlocuirea cazanelor alimentate cu combustibil lichid uşor cu cazane pe biomasă de 2 MW pentru eficientizarea sistemului de încălzire al oraşului Horezu
15-03-2011 337 Descarca
22 Hot. nr. 21
Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru modernizarea unor străzi în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
15-03-2011 339 Descarca
23 Hot. nr. 22
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
04-04-2011 333 Descarca
24 Hot. nr. 23
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici pentru modernizarea unor străzi în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local Horezu nr.21/2011.
04-05-2011 339 Descarca
25 Hot. nr. 24
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
04-04-2011 332 Descarca
26 Hot. nr. 25
Acceptarea unei donaţii.
09-04-2011 349 Descarca
27 Hot. nr. 26
Dezmembrarea unui imobil-teren.
10-04-2011 259 Descarca
28 Hot. nr. 27
Aprobarea unor modificări ale domeniului public local aprobat prin Hotărârea nr.32/07.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea
14-04-2011 314 Descarca
29 Hot. nr. 28
Alegerea preşedintelui de şedinţă.
23-02-2012 145 Descarca
30 Hot. nr. 29
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 158 Descarca
31 Hot. nr. 30
Darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor străzi şi a unui sector de drum comunal şi a terenurilor aferente pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
23-02-2012 418 Descarca
32 Hot. nr. 31
Modificarea contractului de concesiune nr.17458/29.11.2007, completat cu actul adiţional nr.746/15.01.2009 încheiat între oraşul Horezu şi SC DOVER SRL Horezu.
23-02-2012 208 Descarca
33 Hot. nr. 32
Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie şi martie 2011, la şi de la locul de muncă cadrelor didactice de la Grupul şcolar «Constantin Brâncoveanu» Horezu, care nu au locuinţă corespunzătoare în oraşul Horezu.
23-02-2012 280 Descarca
34 Hot. nr. 33
Aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2010
23-02-2012 148 Descarca
35 Hot. nr. 35
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 158 Descarca
36 Hot. nr. 36
Aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru investiţia « Reţea de canalizare menajeră strada Olari, oraş Horezu, judeţul Vâlcea » .
23-02-2012 157 Descarca
37 Hot. nr. 37
Aprobarea dării în folosinţa gratuită a unui spaţiu, Asociaţiei pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, judeţul Vâlcea şi a colaborării cu aceasta pentru implementarea unui proiect.
23-02-2012 163 Descarca
38 Hot. nr. 38
Aprobarea dării în folosinţa gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unui teren de 500 mp, pe perioada de construcţie a unei creşe, cu o grupă, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
23-02-2012 162 Descarca
39 Hot. nr. 39
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 105 mp aferent construcţiilor proprietatea SC OBADĂ TRANS SRL Oteşani, situat pe str.Aleea Centrală nr.4, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
23-02-2012 160 Descarca
40 Anexa la Hot. nr. 39
STUDIU DE OPORTUNITATE
23-02-2012 131 Descarca
41 Hot. nr. 40
Aprobarea oportunităţii de demarare a unor proiecte de parteneriat public-privat.
23-02-2012 170 Descarca
42 Hot. nr. 42
Aprobarea Acordului de cooperare între oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, din România şi oraşul Julian, districtul San Diego din Statele Unite ale Americii.
23-02-2012 168 Descarca
43 Hot. nr. 43
Aprobarea depunerii cererii de finanţare de către Spitalul orăşenesc Horezu pentru proiectul „Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului orăşenesc Horezu”, a valorii totale a proiectului, a contrib
23-02-2012 324 Descarca
44 Hot. nr. 44
Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare
23-02-2012 161 Descarca
45 Hot. nr. 45
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 155 Descarca
46 Hot. nr. 46
Aprobarea organigramei şi statelor de funcţii
23-02-2012 310 Descarca
47 Hot. nr. 47
Modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, la care oraşul Horezu, este membru asociat
23-02-2012 162 Descarca
48 Anexa la Hot. nr. 47
ACT ADIŢIONAL
23-02-2012 1049 Descarca
49 Hot. nr. 48
Ajustarea tarifelor la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru oraşul Horezu, operator S.C.APAVIL S.A.Vâlcea, judeţul Vâlcea .
23-02-2012 160 Descarca
50 Hot. nr. 50
Aprobarea amplasării statuii domnitorului Constantin Brâncoveanu în faţa Grupului şcolar „Constantin Brâncoveanu” Horezu
23-02-2012 158 Descarca
51 Hot. nr. 51
Trecerea a două cazane termice din domeniul public în domeniul privat al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, pentru scoaterea lor din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora.
23-02-2012 159 Descarca
52 Hot. nr. 52
Aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Piste de biciclete în oraşul Horezu”, a punerii la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului şi a contribuţiei proprii necesare implementării proiectului.
23-02-2012 166 Descarca
53 Hot. nr. 53
Aprobarea Documentului de Poziţie privind integrarea şi operarea facilităţilor ISPA, realizate de municipiul Râmnicu Vâlcea în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în Judeţul Vâlcea”
23-02-2012 186 Descarca
54 Hot. nr. 54
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Horezu nr.75/11.11.2010 privind asocierea Oraşului Horezu cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localit
23-02-2012 168 Descarca
55 Hot. nr. 55
Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Horezu, domnului Alexandru Horezeanu, scriitor.
23-02-2012 154 Descarca
56 Hot. nr. 56
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 152 Descarca
57 Hot. nr. 57
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
23-02-2012 157 Descarca
58 Hot. nr. 58
Modificarea şi completarea listei bunurilor proprietate publică aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionate prin contractul de delegare, către S.C.APAVIL S.A. Rm.Vâlcea, aprobate prin art.3 al H.C.L.Horezu nr.15/28.02.2011.
23-02-2012 160 Descarca
59 Hot. nr. 59
Aprobarea vânzării unui teren.
23-02-2012 160 Descarca
60 Hot. nr. 60
Transmiterea în administrarea Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă General Magheru al judeţului Vâlcea, a unor bunuri imobile-construcţii şi teren-aparţinând domeniului public local, în scopul înfiinţării unei subunităţi de pompieri.
23-02-2012 155 Descarca
61 Hot. nr. 61
Aprobarea achiziţionării unei construcţii
23-02-2012 158 Descarca
62 Hot. nr. 64
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
23-02-2012 161 Descarca
63 Hot. nr. 65
Modificarea şi completarea listei bunurilor proprietate publică aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionate prin contractul de delegare, către S.C.APAVIL S.A. Rm.Vâlcea, aprobate prin art.3 al H.C.L.Horezu nr.15/28.02.2011.
23-02-2012 160 Descarca
64 Hot. nr. 67
Aprobarea rectificării limitelor hotarului unui teren.
23-02-2012 154 Descarca
65 Hot. nr. 68
Aprobare racordare la Sistemul electric naţional.
23-02-2012 155 Descarca
66 Hot. nr. 70
Alegerea presedintelui de sedinta.
23-02-2012 144 Descarca
67 Hot. nr. 71
Aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu” şi acordul cu privire la contractarea finanţării.
23-02-2012 238 Descarca
68 Hot. nr. 72
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.
23-02-2012 244 Descarca
69 Hot. nr. 73
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 152 Descarca
70 Hot. nr. 74
Stabilirea unor măsuri pentru realizarea investitiei „Înlocuirea cazanelor alimentate cu combustibil lichid uşor cu cazane pe biomasă de 2 MW pentru eficientizarea sistemului de încălzire al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea” .
23-02-2012 158 Descarca
71 Hot. nr. 75
Rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23-02-2012 155 Descarca
72 Hot. nr. 76
Alegerea presedintelui de sedinta.
23-02-2012 144 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.