blog
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
Intrare Evidenta persoanei

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 11, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.10.02
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului, denumit in continuare serviciu public comunitar, se organizeaza in subordinea consiliului local al orasului si este coordonat de Secretarul orasului.
Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor, in sistem de ghiseu unic.
Activitatea serviciului public comunitar local se desfasoara in interesul persoanelor si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
In indeplinirea atributiilor cu care este investit, serviciului public comunitar local coopereaza cu celelalte structuri ale primariei, ale Ministerului Administratiei si Internelor si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritatile publice, societati, agenti economici, precum si cu persoane fizice.

Principalele atributii ale serviciului sunt urmatoarele:

 • primeste cererile si documentele necesare pentru eliberare cartilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale ;
 • preia imaginile cetatenilor, actualizeaza baza de date cu informatiile referitoare la persoana, elibereaza acte de identitate si carti de alegator;
 • inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru ;
 • raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;
 • inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii ,modificarea metodologiilor de lucru ,etc.;
 • acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare , ce nu poseda asupra lor acte de identitate;
 • asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;
 • expediaza corespondenta;
 • indosarierea corespondentei.


Activitatea Serviciului Public Comunitar de evidenta persoanelor este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata;
 • Ordonanta Guvernului nr.84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;
 • Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996;
 • Ordonanta Guvernului nr.41/2003 privind schimbarea numelui pe cale dministrativa; -Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si modificata;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 • Ordonanta Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani cu modificari si completari aprobata prin Legea 290/24.10.2005;
 • Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.

 

1. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE


(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • timbru fiscal în valoare de 1 leu (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarâre de Guvern;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata în functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei;

Toate documentele care sunt necesare se prezinta în original si copie.

Nota :
Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de evidenta a persoanelor, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a persoanelor, întrucât, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator.

Cazuri în care se elibereaza o noua carte de identitate :

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la întocmirea actului de stare civila; înregistrarea unei persoane în pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere întocmit initial, între acestea existând neconcordanta la data nasterii; înregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de nastere s.a.);
 • în cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al înfintarii localitatilor sau strazilor;
 • în cazul deteriorarii actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla în anumite localitati sau de a parasi localitatea;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • în cazul schimbarii sexului ;
 • în cazul anularii;
 • în cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

IMPORTANT - NOTA
Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta.
Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
În conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte,în termen de 15 zile de la implinirea vârstei de 14 ani sau cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilitatii actului de identitate detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista posibilitatea achitarii, în 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.
Facem un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitarii situatiilor neplacute în care pot deveni contravenienti la prevederile legii.


2. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI

 • Cerere tip " Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate" ( se primeSte la ghiseu);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere copie si original;
 • Certificatul de casatorie/hotarârea de divort definitiva si irevocabila copie si original;
 • Certificatele de nastere în original si copie ale copiilor minori care îsi schimba domiciliul împreuna cu parintii;
 • Actul cu care se face dovada domiciliului original si copie (contract de vânzare cumparare, contract de închiriere pe o perioada de cel putin un an, certificat de mostenitor, autorizatia de constructiei însotita de procesul verbal de receptie sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca are conditii de locuit; adeverinta eliberata de primariile din mediul rural,etc). Persoanele care au domiciliu la casa, in orasul Horezu , trebuie sa prezinte "Certificat extras nomenclator stradal" obtinut de la primarie;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciara în valoare de 1 RON (10 000 lei ROL);
 • Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei RON ,care se achita la Serviciul Public Comunitar Local Horezu;

Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a populatiei, întrucât, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator.
Actele se depun personal, nu este admis intermediar.

Nota:
în cazul în care solicitantul nu este titularul actului de spatiu, este necesar ca titularul actului de spatiu sa completeze o declaratie de primire în spatiu( formular xerox), data în fata lucratorului de regim de evidenta.


3. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE CA URMARE A MODIFICARII DATELOR DE STARE CIVILA

 • Cerere tip " Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate" (se primeste la ghiseu);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere original si copie;
 • Certificatul de casatorie/hotarârea de divort definitiva si irevocabila în original si copie sau actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila;
 • Actul cu care se face dovada domiciliului în original si copie (contract de vânzare cumparare, contract de închiriere pe o perioada de cel putin un an, certificat de mostenitor, autorizatia de constructiei însotita de procesul verbal de receptie sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca are conditii de locuit; adeverinta eliberata de primariile din mediul rural,etc). Persoanele care au domiciliu la casa, in orasul Horezu , trebuie sa prezinte "Certificat extras nomenclator stradal" obtinut de la primarie;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar în valoare de 1 RON;
 • Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 RON care se achita la Serviciul Public Comunitar Local Horezu.

Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a populatiei, întrucât, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator.
Actele se depun personal, nu este admis intermediar.


Nota:
în cazul în care solicitantul nu este titularul actului de spatiu, este necesar ca titularul actului de spatiu sa completeze o declaratie de primire în spatiu( formular xerox), data în fata lucratorului de regim de evidenta.


4. ACTELE NECESARE ELIBERARII UNEI CARTI DE IDENTITATE PENTRU PRIMA DATA

 • Cerere tip " Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate" ( se primeste la ghiseu);
 • Certificatul de nastere original si copie;
 • Actele de identitate în original ale parintilor, ale tutorelui sau ale reprezentantului legal. Minorul va fi însotit de unul din parinti sau tutore;
 • Hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila în original si copie prin care se stabileste caruia dintre parinti îi este încredintat minorul, daca parintii sunt divortati;
 • Actul cu care se face dovada domiciliului original si copie (contract de vânzare cumparare, contract de închiriere pe o perioada de cel putin un an, certificat de mostenitor, autorizatia de constructiei însotita de procesul verbal de receptie sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca are conditii de locuit; adeverinta eliberata de primariile din mediul rural,etc). Persoanele care au domiciliu la casa, în mun. Rm. Vâlcea sau ors. Babeni, trebuie sa prezinte "Certificat extras nomenclator stradal" obtinut de la primarie;
 • Daca mama minorului sau reprezentantul legal are alt domiciliul decât cel solicitat de minor este necesara o declaratie scrisa din care sa rezulte acordul privind domiciliul minorului;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar în valoare de 1 RON;
 • Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 RON, care se achita la Directia Taxe si Impozite Locala Horfezu.

Actele se depun personal, nu este admis intermediar, la Ghiseele nr. 3 sau 5.


Nota:
În cazul în care solicitantul nu este titularul actului de spatiu, este necesar ca titularul actului de spatiu sa completeze o declaratie de primire în spatiu( formular xerox), data în fata lucratorului de regim de evidenta.


5. ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RESEDINTEI, CETATENILOR ROMÂNI DOMICILIATI ÎN ROMÂNIA

În cazul stabilirii resedintei cetatenilor români domiciliati în România:

 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de nastere în original si copie;
 • certificatul de casatorie în original si copie;
 • actul de identitate si titlul locativ original si copie al gazduitorului, care va semna formularul tip, în fata lucratorului de evidenta a populatiei;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar de 1 RON.6. ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RESEDINTEI, CETATENILOR ROMÂNI DOMICILIATI ÎN STRAINATATE

În cazul stabilirii resedintei cetatenilor români domiciliati în strainatate:

 • pasaportul solicitantului original si copie ( copie dupa filele 1,2,3 si fila cu ultima viza de intrare în România);
 • certificatul de nastere în original si copie;
 • certificatul de casatorie în original si copie;
 • 3 fotografii 3/4 cm;
 • taxa contravaloare carte de identitate provizorii 1 RON;
 • Actul cu care se face dovada domiciliului copie si original (contract de vânzare cumparare, contract de închiriere pe o perioada de cel putin un an, certificat de mostenitor, autorizatia de constructiei însotita de procesul verbal de receptie sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca are conditii de locuit; adeverinta eliberata de primariile din mediul rural,etc). Persoanele care au domiciliu la casa, în mun. Rm. Vîlcea sau ors. Babeni, trebuie sa prezinte "Certificat extras nomenclator stradal" obtinut de la primarie;
 • Daca solicitantul nu este titularul actului de spatiu este necesara declaratie de la proprietar;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar de 1 RON.7. ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RESEDINTEI, CETATENILOR ROMÂNI DOMICILIATI ÎN STRAINATATE

În cazul stabilirii resedintei cetatenilor români domiciliati în strainatate:

 • pasaportul solicitantului original si copie ( copie dupa filele 1,2,3 si fila cu ultima viza de intrare în România);
 • certificatul de nastere în original si copie;
 • certificatul de casatorie în original si copie;
 • 3 fotografii 3/4 cm;
 • taxa contravaloare carte de identitate provizorii 1 RON;
 • Actul cu care se face dovada domiciliului copie si original (contract de vânzare cumparare, contract de închiriere pe o perioada de cel putin un an, certificat de mostenitor, autorizatia de constructiei însotita de procesul verbal de receptie sau declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca are conditii de locuit; adeverinta eliberata de primariile din mediul rural,etc). Persoanele care au domiciliu la casa, în mun. Rm. Vîlcea sau ors. Babeni, trebuie sa prezinte "Certificat extras nomenclator stradal" obtinut de la primarie;
 • Daca solicitantul nu este titularul actului de spatiu este necesara declaratie de la proprietar;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar de 1 RON.8. ACTELE NECESARE ELIBERARII CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

 • Cerere tip " Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate" (se primeste la ghiseu);
 • Trei trei fotografii marimea % cm având la baza o banda alba de 7 mm;
 • Documetele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, starii civile, cetateniei române, a adresei de domiciliu;
 • Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii de 1 RON;
 • Timbru fiscal sau Taxa de timbru extrajudiciar de 1 RON sau 4 RON(în cazul pierderii, deteriorarii actului de identiate anterior);
nr nume data KB desc.
1 Cerere de schimbare de nume 17-02-2009 44 Descarca
2 Cerere din care sa rezulte componenta familiala 17-02-2009 138 Descarca
3 Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania 17-02-2009 43 Descarca
4 Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania 17-02-2009 39 Descarca
5 Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei 17-02-2009 37 Descarca
6 Cererea pentru eliberarea actului de identitate 17-02-2009 132 Descarca
7 Declaratie - schimbarea adresei de domiciliu 17-02-2009 92 Descarca
8 Declaratie conform art. 27 OUG 97 pe 2005 17-02-2009 96 Descarca
9 Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului 17-02-2009 88 Descarca
10 CERERE pentru dobandirea statutului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate 17-02-2009 238 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.