blog
Arhitect Sef/Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

 • Coordoneaza si indruma activitatea de urbanism desfasurata la nivelul orasului Horezu.
 • Verifica si solutioneaza in termenul legal cererile si sesizarile cetatenilor, adresate consiliului local, pe linie de urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Intocmeste procesele verbale de constatare a contraventiilor in domeniul constructiilor, le inainteaza in vederea aplicarii sanctiunilor in conformitate cu prevederile art. 24 din legea nr. 50/1991, republicata si participa la incasarea amenzilor.
 • Intocmeste si actualizeaza banca de date a lucrarilor de constructii de interes public si privat, conform H.G. nr. 853/1998, autorizate de Consiliul Local si primarie, incepand cu anul 1992.
 • Analizeaza continutul documentatiilor de urbanism elaborate (planuri urbanistice generale si regulamente locale de urbanism) si propune avizarea acestora in Comisia Tehnica Judeteana de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
 • Urmareste stadiul elaborarii, avizarii si aprobarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, obtinerea avizelor conform reglementarilor legale, precum si solicitarea fondurilor necesare pentru finalizarea actiunii, in conformitate cu H.G.59/1999.
 • Urmareste regularizarea taxelor la autorizatiile de constructie a Consiliului Local a caror durata de executie a lucrarilor a expirat si participa la incasarea acestora.
 • Asigura indrumarea si la cerere, asistenta tehnica de specialitate consiliului local in domeniul amenajarii teritoriului precum si la amplasarea si executarea lucrarilor de interes local.
 • Acorda sprijin tehnic de specialitate consiliului local privind gestionarea terenurilor, constructiilor si dotarilor tehnico-edilitare aflate in patrimonial acestora.
 • Analizeaza si propune, spre aprobare, consiliului local, studiile privind amenajarea teritoriului, organizarea retelei de localitati, a zonelor protejate construite si naturale, precum si a zonelor turistice ale orasului.
 • Supravegheaza aplicarea prevederilor din planul de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu.
 • Urmareste modul de stabilire al zonelor protejate (surse de apa potabila, statii de tratare apa pluviala si menajera, areale naturale botanice, zoologie sau geologie, monumente istorice si de arta, etc) proiectarea si stabirirea masurilor pentru buna functionare a acestora, organizarea accesului, circulatiei si activitatilor economice permise in zona.
 • Propune programe pentru: dezvoltarea retelelor de canalizare, de colectare a apelor pluviale si uzate, realizarea si modernizarea statiilor de epurare, realizarea unor rampe de gunoi, in conformitate cu cerintele de mediu si exploatarea corespunzatoare a acestora, etc.
 • Participa la inventarierea anuala a bunurilor de interes public si privat al consiliului local.
 • Intocmeste studii de prognoza si prezinta propuneri pentru exploatarea, imbunatatirea dotarilor tehnico-edilitare a localitatilor, precum si extinderea si modernizarea acestora.
 • Asigura din punct de vedere tehnic, relatia cu diverse organisme internationale in vederea dezvoltarii relatiei economice si a participarii consiliului local la programele derulate de acestea; participa in colaborare cu compartimentele de specialitate, la intocmirea documentatiilor necesare aderarii consiliului local la diverse organisme si foruri internationale.
 • Asigura derularea unor proiecte de cooperare interegionala, la care consiliul local este parte.
 • Participa la conceperea documentatiei de licitatie pentru proiectele de finantare externa nerambursabila.
 • Adapteaza propunerile de proiecte ale consiliului local la criteriile de eligibilitate ale programelor de finantare derulate de diverse organisme internationale.
 • Redacteaza rapoartele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale consiliului local in domeniile specifice compartimentului de urbanism si Amenajare Teritoriu.
 • Exercita si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.

    Activitatea Compartimentului Urbanism este reglementata de urmatoarele acte normative:

 

 • H.G. nr. 525/ 1996 republicat 2002 - Regulamentului general de urbanism;
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea execut?rii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
 • H.G.nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 • Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;
 • Legea nr. 422 / 2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind protejarea monumentelor istorice;
 • ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)";
 • Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in constructii;
 • Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.
 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

 
Acte necesare:


   1.  Autorizatie de construire / desfiintare

    Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere si reabilitare, privind cai de comunicatii, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de productie, de transport, de distribuire a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariera, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, de casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire - noi si extinderi.


    Documente necesare:

 • cerere tip de eliberare a autorizatiei de construire/ desfiintare, utilizandu-se formularul online (inclusiv anexa);
 • documentatia necesara emiterii autorizatiei de construire/ desfiintare (in doua exemplare), formata din:
  • certificat de urbanism (in copie);
  • actul doveditor al titlului asupra terenului si/sau constructiilor (copie legalizata);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii- PAC- sau de desfiintare-PAD-, dupa caz, intocmit de arhitect (pentru partea de arhitectura) si de ingineri constructori si de instalatii ( pentru partile de inginerie in domeniile specifice);
 • avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism (avize pentru: racordare la retelele de utilitati; influentele lor asupra retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; racordarea la reteaua cailor de comunicatii; prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila precum si protectia mediului si a sanatatii populatiei; satisfacerea exigentelor specifice zonelor speciale sau protejate);
 • declarartie a detinatorului titlului asupra terenului si/sau constructiilor, pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti;
 • graficul de executie a lucrarilor cu faze determinate;
 • devizul general al lucrarilor;
 • dovada achitatii taxei legale pentru emiterea autorizatiei de construire/ desfiintare.


    Documentele se depun la Compartimentul Urbanism din cadrul Primariei orasului Horezu.
    Autorizatia de construire/ desfiintare se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale  constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau contorizare a consumurilor de utilitati;\
 • reparatii si inlocuiri de pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare ? tencuieli, placari, altele asemenea-, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente acestora;
 • lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3, lit.b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 •  lucrari de foraje si sondari geotehnice pentru constructiile de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte agvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administariei cimitirului.


NOTA:
Daca lucrarile de mai sus, cu exceptia celor de la lit. j), se executa la constructiile mentionate la art.3 lit.b), din Legea nr. 50/1991, republicata, este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

    2. Autorizatii pentru spargere/subtraversare strada


    Documente necesare:

 • cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de construire- spargere / subtraversare strada, utilizandu-se formularul online (inclusiv anexa);
 • documentatia necesara emiterii autorizatiei, formata din:
 • autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de reparatii si/sau inlocuire retele edilitare subterane si/sau bransamente (copie);
 • certificat de urbanism(copie);
 • fisele tehnice care insotesc certificatul de urbanism;
 • contract de executie a lucrarilor care urmeaza a fi executate incheiat intre beneficiar/investitor si executant (copie);
 • contract de executie a lucrarilor de refacere a strazilor incheiat intre beneficiar/investitor si executant(copie);
 • grafic de executie a lucrarilor care urmeaza a fi realizate;
 • plan de situatie;
 • plan de incadrare in zona.
 • Conform Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, executarea lucrarilor de reparatii si/sau inlocuire la retelele edilitare subterane (apa, canal, termoficare, gaze naturale, energie electrica etc.) si/sau bransamente, se realizeaza numai in baza autorizatiei eliberate in acest sens si a autorizatiei de spargere/subtraversare strada eliberate de Primaria orasului Otopeni in perioada 01 martie - 15 octombrie a fiecarui an calendaristic.


NOTA:

1.Autorizatia de construire pentru lucrarile de prima necesitate in cazuri de avarie, accidente tehnice, calamitati sau alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la terminarea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.
2.Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor afarente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Horezu.
3.Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.
4.Documentele se depun la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Horezu.
5.Autorizatia de construire-spargere/subtraversare strada-se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

3. Obtinerea certificatului de urbanism

    Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile publice, abilitate potrivit legii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate, potrivit legii, fac cunoscut solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista privind avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.


    Documente necesare:

 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, utilizandu-se formularul online;

    Documentatia necesara emiterii certificatului de urbanism, formata din:

 • planul urbanistic zonal - PUZ (obtinut de la primarie) cu pozitionarea amplasamentului imobilului- teren si/sau constructii;
 • plan de situatie:comun, in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru schimbari de destinatie, constructii provizorii, firme, copertine, amenajari, balcoane etc. sau:
 • plan de situatie cu propunerea lucrarii pe ridicarea topo ( specificat: constructii vecine, regimul de inaltime, aria construita si aria desfasurata a constructiei propuse, procent de ocupare teren si coeficient de utilizare a terenului), in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru constructii definitive si imprejmuiri (doua exemplare) sau
 • plan de situatie pe ridicare topo (cadastru) cu pozitionarea constructiilor vecine, in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainare ( operatiuni notariale ) -doua exemplare;
 • extras de carte funciara ( obtinut de la Judecatoria orasului Horezu);
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului- teren si/sau constructii (copie legalizata);
 • adeverinta de intrare in intravilan a terenului si respectiv adeverinta de scoatere din circuitul agricol a terenului (partiala sau totala), dupa caz.


NOTA:

 1. Documentele se depun la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Horezu.
 2. Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
 3. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii;
 4. Certificatul de urbanism se emite si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie publica a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate, precum si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privin circulatia imobiliara.
nr nume data KB desc.
1 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire sau desfintare 16-02-2009 1115 Descarca
2 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism 16-02-2009 182 Descarca
3 Precizari privid completarea formularului Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire sau desfintare 16-02-2009 235 Descarca
4 Autorizatii construire 2009 30-12-2009 2117 Descarca
5 AUTORIZATII 2009 30-12-2009 26 Descarca
6 CERTIFICATE 2009 30-12-2009 30 Descarca
7 Certificate de urbanism 2010 10-12-2010 3894 Descarca
8 Autorizatii de construire 2010 10-12-2010 3352 Descarca
9 Certificate de urbanism - trimestrul 1 22-11-2011 171 Descarca
10 Certificate de urbanism - trimestrul 2 22-11-2011 344 Descarca
11 Certificate de urbanism - trimestrul 3 22-11-2011 462 Descarca
12 Autorizatii de construire - trimestrul 1 22-11-2011 84 Descarca
13 Autorizatii de construire - trimestrul 2 22-11-2011 208 Descarca
14 Autorizatii de construire - trimestrul 3 22-11-2011 140 Descarca
15 Autorizatii de construire - trimestrul I - 2012 02-10-2012 122 Descarca
16 Autorizatii de construire - trimestrul II - 2012 02-10-2012 123 Descarca
17 Autorizatii de construire - trimestrul III - 2012 02-10-2012 110 Descarca
18 Autorizatii de construire - trimestrul IV - 2012 19-02-2013 121 Descarca
19 Certificate de urbanism - trimestrul I - 2012 02-10-2012 138 Descarca
20 Certificate de urbanism - trimestrul II - 2012 02-10-2012 133 Descarca
21 Certificate de urbanism - trimestrul III - 2012 02-10-2012 141 Descarca
22 Certificate de urbanism - trimestrul IV - 2012 19-02-2013 129 Descarca
23 Autorizatii de construire si certificate de urbanism
Trimestrele I, II, III si IV pe 2013
22-01-2014 750 Descarca
24 Autorizatii de construire 2014 Horezu 11-12-2014 3513 Descarca
25 Certificate de urbanism 2014 Horezu 11-12-2014 3476 Descarca
26 Autorizatii de construire si certificate de urbanism 2015 02-07-2015 3584 Descarca
27 Anunț intenție revizuire PUG Horezu 29-07-2019 276 Descarca
28 Cladiri publice expertizate si incadrate in clase de risc seismic - Horezu 15-03-2023 580 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.