blog
Biroul Reg Agricol, Spații verzi, Pasuni, Rel cu pub, Adm pt supravegherea animalelor

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

 • Participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 si 1/2000;
 • Participa la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de razboi;
 • Intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti cetateni;
 • Raspunde de punerea in aplicare a deciziilor D.G.A.I.A. Valcea;
 • Indeplineste si alte sarcini solicitate prin acte normative;
 • Organizeaza, intocmeste si tine evidenta Registrului Agricol;
 • Intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii;
 • Asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in baza documentelor care atesta proprietatea;
 • Intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica, Oficiul de Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a animalelor si productiile realizate pe culturi agricole, produse agricole;
 • Raspunde de eliberarea certificatelor de productie, bilete de proprietate a animalelor si inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii;
 • Inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste achitarea taxei de eliberare;
 • Efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate;
 • Indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996;
 • Elibereaza la cerere adeverinte si copii de pe documentele din arhiva;
 • Indeplineste alte sarcini stabilite prin dispozitiile primarului, viceprimarului, secretarului si hotararile Consiliului Local;
 • Desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la dispozitia comisiei locale documentele din arhiva primariei si registrele agricole;
 • Pune la dispozitia biroului impozite si taxe datele din registrele agricole privind calcularea impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical;

Activitatea Compartimentului Agricultura este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • O.G. nr. 13 din 26 iulie 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura aprobata prin Legea nr. 39/2002;
 • Legea nr. 7/1997 a cadastrului si publicitatii imobiliare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata;
 • Legea nr. 1/2000 si 247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
 • O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
 • Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 • Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 ;
 • Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 • Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 • Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 • Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 • Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 • Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 • Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
 • Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, asistenţă tehnică administraţiilor locale privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 • Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Horezu pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 • Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Local Horezu;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

 

Biroul Spatii verzi

Sera produce material floricol, dendrologic pentru amenajarea spatiilor verzi, a rondurilor, rabatelor si flori taiate.
Ofera spre vanzare flori la ghivece:
-Fuchsia
-Dracaena
-Colocasia
-Ficus
-Rhododondron
-Pelargonium(muscatel)
-Platycerium
-Ananas
-Agave
-Azalee
-Cactusi
-Leandri
-Philodendron
-Begonia
-Gloxinia
-Feriga
-Scheffleria (arborele umbrela)
-Crasula
-Sansevieria
-Etc
Produce rasaduri din speciile floricole anuale:
-Ageratum
-Petunia
-Gazania
-Salvia
-Begonia
-Gaillardia
-Tagetes
-Zinnia
-Mixandre
-Etc
Sera produce aproximativ 500.000 fire de rasaduri din aceste specii sus mentionate si plante prin semanare direct in teren.
Confectioneaza pentru diverse evenimente nunti, botezuri, inmormantari: coroane, buchete, coroane din flori naturale.

RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.