blog
Serviciul Impozite si taxe locale, buget, financiar, contabil, administrativ, tr. local, piata

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Plata impozitelor si taxelor se poate face si online prin Ghiseul.ro

Atributii:

1. Cu privire la constatarea si stabilirea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului Consiliului Local

 • Intocmeste referatele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale Consiliului Local in domeniul stabilirii impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului propriu al acestuia.
 • Primeste procesele verbale de contraventii in domeniul constructiilor si impreuna cu biroul urbanism si amenajare a urbanismului urmareste incasarea contraventiilor aplicate.
 • Tine evidenta nominala si centralizata a debitelor curente si restante, a majorarilor de intarziere si asupra incasarii impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului Consiliului Local.
 • Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor, taxelor si altor venituri cuvenite.

2. Cu privire la controlul privind declararea, impunerea, evidenta contabila si achitarea obligatiilor fata de bugetul Consiliului Local

 • Stabileste in sarcina contribuabililor diferenta de impozit, taxe si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate.
 • Constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale.
 • Dispune masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin.
 • Efectueaza controlul fiscal in legatura cu achitarea obligatiilor in domeniul taxelor si tarifelor locale si pentru alte venituri stabilite dupa o masa impozabila de marime variabila. In acest context, stabileste diferente de impozite si taxe si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, constata contraventii si aplica amenzi si penalitati, pentru o perioada impozabila, ce se prescrie dupa cum urmeaza:
  • 5 ani-pentru creantele bugetare provenite din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit legii si din majorarile aferente;
  • 3 ani-de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita a creantelor provenind din amenzi sau alte creante bugetare decat cele de mai sus
 • Urmareste achitarea integrala si la termen a obligatiilor fiscale pe baza datelor din evidentele tinute pe calculator, pe register si alte documente de evidenta conduse manual;
 • In situatia in care se constata neplata la termen a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili, biroul contabilitate, impozite si taxe pune in aplicare procedurile de executare silita, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmind in acest sens documentele oficiale pentru aplicarea masurilor de executare silita.
 • Raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele prezentate sau intocmite.
 • Exercita si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

Autorizare:

 • efectueaza controale in comun cu alte compartimente de control aplica Hotararea Guvernului nr. 843/21.10.1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica; efectueaza controale in comun cu alte compartimente de control efectueaza controale in comun cu alte compartimente de control aplica Hotararea Guvernului nr. 843/21.10.1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica; efectueaza controale in comun cu alte compartimente de control,
 • constata contraventiile prevazute in O.G. 108/1999,
 • aplica Legea 650/2002 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
 • efectueaza in comun cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, actiuni periodice si inopinate sau cu caracter de urgenta, potrivit procedurii - cadru de colaborare intre oficiile teritoriale pentru protectia consumatorilor ii Primaria Horezu in activitatea de protectie a consumatorilor,
 • raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele prezentate sau intocmite,
 • aplica prevederile H.G nr. 333/20.03.2003 - norma metodologica de aplicare a O.G nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
 • aplica prevederile legii nr. 180/11.04.2002 pentru aprobarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic alcontraventiilor,
 • aplica prevederile Hot. nr. 128/30.03.1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor,
 • aplica prevederile Hot. Nr. 348/26.03.2004 modificata si completata privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata ori in zonele publice,
 • verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul orasului Horezu asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii, in limitele competentei acordate de lege,
 • verifica si solutioneaza sesizarile si plangerile cetatenilor si intocmeste raspunsurile in conditiile legii,
 • indruma agentii economici si cetatenii pe specificul de activitate al acestora,
 • organizeaza si participa la actiuni de control impreuna cu Politia, Directia Sanitar-Veterinara, Directia de sanatate publica, OPC si alte organe abilitate de control in vederea desfasurarii civilizate a comertului pe raza orasului Horezu,
 • efectuarea la solicitarea conducerii executive de actiuni de verificare impreuna cu alte servicii din cadrul Primariei,
 • aplica prevederile Legii 300/2004 si a normele metodologice de aplicare a Legii 300/2004(HG1766/2004),
 • participa la orice alta activitate nespecifica Compartimentului Control Comercial atunci cand este solicitat de conducerea Primariei.
nr nume data KB desc.
1 Hotararea nr.72
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.
22-03-2012 245 Descarca
2 Anexa 1
TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012
22-03-2012 119 Descarca
3 Anexa 2
ANEXA NR.2 la HCL nr.72/2011
22-03-2012 213 Descarca
4 Anexa 3
ANEXA NR. 3 la HCL nr.72/2011
22-03-2012 238 Descarca
5 Anexa 4
ANEXA NR. 4 la HCL nr.72/2011
22-03-2012 122 Descarca
6 Anexa 5 22-03-2012 1817 Descarca
7 Anexa 6
ANEXA NR. 6 la HCL nr.72/2011
22-03-2012 106 Descarca
8 Anexa 7
ANEXA LA H.C.L NR. 72/2011
22-03-2012 76 Descarca
9 Anexa 8 22-03-2012 4087 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.